وقایع دوره قلبی انسان

"تغییرات فشار آئورت ، تغییرات فشار در دهلیز و بطن ، الکترو کاردیو گرام و فونوکاردیو گرام"

-تغییرات فشار آئورتی

هنگامی که بطن چپ منقبض می شود ، فشار بطنی به سرعت بالا می رود تا دریچه آئورتی باز شود سپس به هنگام خروج سریع خون درون آئورت مقدار فشار بسیار کمتر بالا می رود.

ورود خون بداخل سرخرگ ها موجب کشیده شدن جدار آن ها و افزایش فشار می گردد.در پایان سیستول بعد از بسته شدن دریچه آئورتی ، بازگشت ارتجاعی سرخرگ ها فشار بالایی را حتی در دیاستول حفظ می کند.

هنگام بسته شدن دریچه آئورتی ، دندانه ای موسوم به Incisura در منحنی فشار آئورتی ایجاد می شود . این دندانه توسط یک مرحله کوتاه جریان معکوس خون بلافاصله قبل از بسته شدن دریچه ایجاد می گردد.

- تغییرات فشار در دهلیز ها

 در چرخه قلبی دهلیزی سه موج اصلی مثبت ( امواج فشار دهلیزی ) a  ، c و v ثبت می شود.

موج a بر اثر انقباض دهلیز ایجاد می شود.معمولاً در این زمان فشار دهلیز راست 4تا6 میلی متر جیوه و فشار دهلیز چپ حدود 7تا8 میلی متر جیوه افزایش می یابد.

موج c با شروع انقباض بطن ایجاد می شود .علت اصلی آن برجسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی به سمت دهلیز ها بر اثر افزایش فشار بطن هاست.البته علت جزئی تر این است که در هنگام انقباض بطن ها مقدار بسیار کمی خون به دهلیز ها باز می گردد.

موج v در اواخر انقباض بطن دیده می شود و علت پیدایش آن ورود آهسته و به تدریج خون سیاهرگی به دهلیز هاست.هنگامی که دریچه های دهلیزی – بطنی بعد از خاتمه انقباض بطن ها باز می شوند این موج ناپدید می گردد. 

- تغییرات فشار و حجم در بطن ها

 بلافاصله بعد از شروع انقباض بطن ، فشار بطن به طور ناگهانی بالا میرود و باعث بسته شدن دریچه های دهلیزی – بطنی می گردد.سپس 02/0 تا 03/0 ثانیه دیگر لازم است تا بطن بتواند فشار کافی برای باز کردن دریچه های سینی در برابر فشار سرخرگ آئورت و سرخرگ ششی تولید کند. بنابراین در این مرحله زمانی انقباض ایجاد می شود اما تخلیه ای انجام نمی گیرد. هنگامی که فشار بطن چپ اندکی از 80 میلی متر جیوه و فشار بطن راست اندکی از 8 میلی مترجیوه بالاتر رود ، در این حال فشار های بطنی دریچه های سینی را با فشار باز می کنند.

 تغییرات فشار – حجم چرخه قلب شامل 4 مرحله می باشد

1- با ورود خون به بطن ها ، حجم بطن افزایش می یابد .شروع این نقطه از صفر نمی باشد زیرا در حالت عادی حدود 45 میلی لیتر خون در انتهای سسیستول در بطن ها باقی می ماند که به

ان حجم پایان سیستولی می گویند.

2- مرحله انقباض ایزوولومیک یا ایزو متریک (Contraction Isovolumic  ) ، حجم بطن در حین این انقباض تغییر نمی کند ولی فشار آن بالا می رود.

3- مرحله تخلیه : خروج خون به درون آئورت و کاهش حجم بطن می باشد. در طول این مرحله هم چنان به دلیل انقباض بطن فشار درون آن افزایش می یابد.

4- مرحله انبساط ایزوولومیک(Relaxation Isovolumic  ) ،در این مرحله دریچه های سینی بسته اند و فشار درون بطن تا حد فشار دیاستولی کاهش می یابد.

 

دریچه های دهلیزی – بطنی در خلال سیستول بطن ها بسته اند و لذا مقدار زیادی خون در دهلیز ها جمع می شود . به محض خاتمه سیستول و کاهش مجدد فشار های بطنی ، فشار نسبتاً زیادتر دهلیز ها  دریچه های دهلیزی – بطنی را باز کرده و خون را به سرعت درون بطن ها جاری می کند( مرحله پر شدن سریع بطن ها ). حدوداً ثلث نخست زمان دیاستول صرف مرحله پر شدن سریع میگردد. در حالت طبیعی در طول ثلث میانی دیاستول مقدار کمی خون وارد بطن ها می شود و دهلیز ها در خلال ثلث سوم دیاستول منقبض می شوندو نیرویی تازه به خون در جهت جریان به سمت بطن ها وارد می آورند ، این نیرو نزدیک به 25 درصد از خون وارد شده به بطن را تأ مین می کند .

- الکترو کاردیوگرام

امواج P ، Q ، R ،  S و T ولتاژ های الکتریکی  تولید شده توسط قلب هستند و بوسیله دستگاه الکترو کاردیو گراف از سطح بدن ثبت می شوند.

موج P بر اثر انتشار پتانسیل عمل در دهلیز ها بوجود می آید و متعاقب آن دهلیز ها منقبض می شوند.

 تقریباً 16/0 ثانیه بعد از شروع این موج ، امواج QRS در نتیجه پتانسیل عمل بطن ها بوجود می آیند که انقباض بطن ها را ایجاد کرده و موجب افزایش فشار بطنی می شوند. این کمپلکس اندکی قبل از شروع سیستول بطنی آغاز می شود.

25/0تا35/0 ثانیه بعد از شروع  پتانیل عمل در بطن موج T آغاز می شود که مرحله پتانسیل آرامش بطن هاست که در این زمان میو کارد بطن شروع به شل شدن می کند.این موج اندکی قبل از پایان انقباض بطن بوجود می آید .

انبساط دهلیزها درست در لحظه ای است که موج QRS ثبت می شود بنا براین موج حاصل از برقراری پتانسیل آرامش دهلیز ( T دهلیزی ) به طور کامل بوسیله موج بسیار بزرگتر QRS محو می شود.  

- صداهای قلب

به هنگام بسته شدن دریچه ها ، لت ها ی دریچه ها و مایع اطراف تحت تأثیر اختلاف فشار های ناگهانی مرتعش شده وصدایی تولید میکنند که در تمامی جهات در قفسه سینه سیر می کند.

در ابتدای انقباض بطن ، بسته شدن دریچه های دهلیزی بطنی صدای اول قلب را ایجاد میکنند که فرکانس این ارتعاش کم و مدت آن نسبتاً طولانی است.  

در پایان سسیستول هنگامی که دریچه های مدخل سرخرگ ها بسته می شوند صدای دوم قلب شنیده می شود که یک صدای بسیار محکم ونسبتاً سریع است. زیرا این دریچه ها بطور سریعی بسته می شوند و مایع اطراف آن ها فقط برای مدت بسیار کوتاهی مر تعش می گردد.  

صدای باز شدن دریچه های قلب با یک گوشی پزشکی ( استتوسکوپ ) شنیده نمی شود زیرا باز شدن دریچه ها یک روند نسبتاً آهسته است که صدایی ایجاد نمی کند.

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 0:15  توسط معصومه صفریان  |